Mediation UWV

mediation-uwv-179-w360.jpg

Wanneer u een geschil heeft met het UWV en uw zaak leent zich (nog) niet voor een bezwaar- of beroepsprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dan is het wellicht een optie om naar het UWV aan te geven dat u uw UWV-probleem wilt oplossen middels mediation.

Daarnaast kan mediation een goede methode zijn om uw UWV klacht of om uw bij het UWV ingediende bezwaarschrift af te handelen. Wanneer u zelf van mening bent dat mediation een goede oplossing is voor uw probleem met het UWV, neemt u dan met ons contact op. De advocaten van UWV bezwaarburo zullen dan in uw bezwaarschrift of klacht naar het UWV aangeven dat uw UWV discussie waarschijnlijk middels mediation opgelost kan worden.

Wanneer is mediation zinvol?

Door middel van mediation lost u gezamenlijk met het UWV het probleem op. De Mediator, als onafhankelijke bemiddelaar begeleidt partijen hierbij om tot een oplossing te komen. U bespreekt samen met de mediator en met het UWV de kanten en de achtergronden van uw geschil met het UWV. Door middel van gezamenlijk overleg komt u tot een oplossing waarmee u en het UWV kunnen leven.

De mediator begeleidt de gesprekken tussen U en het UWV. Gedurende deze gesprekken zult u met de mediator samen op verschillende wijzen naar het geschil kijken. Door verschillende gezichtspunten ontstaan misschien nieuwe mogelijkheden om er met het UWV uit te komen. De mediator is altijd neutraal. De mediator neemt nooit zelf een standpunt in, maar onderzoekt of er een oplossing kan worden gevonden voor uw discussie met het UWV.

Mediation heeft de volgende voordelen:

 • Een oplossing wordt vaak vrij snel bereikt, soms zelfs met één gesprek.
 • Mediation is minder formeel en minder juridisch dan een klacht- of bezwaarprocedure bij het UWV. Middels een goed gesprek kan er een oplossing komen.
 • U kunt vrijuit spreken met het UWV en de mediator. Alle betrokken partijen tekenen er voor dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk is en dus niet naar buiten mag worden gebracht. U kunt dus zeggen wat u wil.
 • Bij mediation kiezen beide partijen er voor om samen aan een oplossing te werken, hierdoor is de kans dus groter iedereen tevreden is.

Wanneer er al een bezwaar- of klachtprocedure tegen het UWV is opgestart, dan wordt deze procedure stilgelegd tijdens de mediation.
Wanneer u denkt dat mediation een goede oplossing is voor uw probleem met het UWV. Belt u dan met UWV bezwaarburo. Een advocaat van UWV bezwaarburo zal dan voor u contact opnemen met uw contactpersoon van Bezwaar en Beroep bij het UWV. Uw advocaat gaat dan namens u met het UWV bespreken of mediation in uw situatie zinvol is.

Helaas zijn niet alle problemen geschikt om met mediation op te lossen. De toepasselijke wettelijke regels blijven immers ook gelden bij mediation met het UWV. Door middel van mediation kunt u bijvoorbeeld niet meer uitkering krijgen dan via een gewone bezwaar- en beroepsprocedure tegen het UWV mogelijk zou zijn.

Wanneer u kiest voor mediation, dan kunt er op elk moment mee stoppen. U dient wel actief mee te werken om tot een oplossing te komen. Dit houdt in dat u bij alle mediation besprekingen aanwezig moet zijn. Wanneer u op enig moment de mediation wil stoppen, dan gebeurt dit altijd in gezamenlijk overleg, dus tijdens een bespreking met het UWV en de mediator.

Hoe werkt mediation?

Mediation is de beste keuze wanneer:

 • U en het UWV het probleem samen willen oplossen. Als u of het UWV dit niet wil, dan werkt mediation niet.
 • Partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak denkt u of het UWV dat de ander niet bereid is om te praten. In de praktijk blijkt ons echter dat alle betrokkenen in deze situatie graag willen meewerken aan mediation.

De mediator organiseert de gesprekken en bepaalt de locatie uit. U mag bij de mediationgesprekken altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een vriend, een familielid of een advocaat. Een advocaat van UWV bezwaarburo kan u altijd bijstaan bij de mediation met het UWV. Vergeet u niet bij verhindering van een gesprek, dit tijdig aan de mediator of aan uw advocaat van UWV bezwaarburo door te geven.

Het UWV wil altijd werken met mediators van het Centraal Mediation Bureau UWV (CMB). Het CMB selecteert in opdracht van het UWV de mediator en informeert u en het UWV over de procedure. De mediator maakt een mediationovereenkomst (volgens de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland, Mfn.).

In deze overeenkomst staan de rechten en verplichtingen van u en het UWV tijdens de mediation. Het CMB is verantwoordelijk voor de kennis, de ervaring en de neutraliteit van haar mediators.

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de mediators van het CMB, maar een andere Mfn-mediator wenst in te schakelen, bijvoorbeeld een niet aan het CMB gelieerde mediator, neemt u dan contact op met UWV bezwaarburo. Wij werken samen met onafhankelijke mfn-mediators die niet grotendeels worden betaald door het UWV voor hun werkzaamheden.

En zoals eerder aangegeven, worden de bezwaar- of klachtprocedures waarover de mediation gaat, tijdens de mediation stilgelegd.

Hoe verlopen de mediationgesprekken?

Het mediationgesprek behelst een aantal vaste onderdelen. Soms is één gesprek niet voldoende. De mediation gaat dan bij het volgende gesprek verder waar u voorgaande keer gestopt bent.

 • Aanvang mediation

In het eerste gesprek bespreekt de mediator met u en het UWV hoe het probleem is ontstaan en legt aan u uit hoe de mediation werkt. De mediator onderzoekt eveneens of iedereen aanwezig is die het UWVprobleem kunnen oplossen en of de aanwezige UWV medewerkers bevoegd zijn om afspraken te maken.

Hierna ondertekenen de betrokken partijen de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en verplichtingen van u en het UWV tijdens de mediation. De mediationovereenkomst wordt aan u vóór het eerste gesprek door de mediator verstrekt.

 • De zaken worden door beide partijen op een rij gezet

U en het UWV vertellen beurtelings wat er allemaal is gebeurd. U kunt alles zeggen. Ook omstandigheden die misschien niet rechtstreeks met het probleem te maken hebben, maar die u wel graag wil bespreken. Misverstanden komen immers vaak voor. Het is dan ook in uw belang om alles te bespreken.

 • Standpunten en belangen

De mediator probeert met partijen de echte belangen achter de standpunten boven water te krijgen, ook de niet juridische kant van het verhaal. Met deze achtergrond wordt er samen naar een oplossing gezocht. De mediator beweegt u en het UWV om met elkaar mee te denken zodat jullie elkaars belangen beter begrijpen.

 • Gemeenschappelijke belangen van u en het UWV

De mediator zet de belangen van u en het UWV op een rij om zo een opening te bereiken voor een oplossing. Op deze manier wordt er gewerkt aan het herstel van vertrouwen in elkaar.

 • Einde mediation

Zodra er een oplossing bereikt is, dan wordt er door de mediator een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit is een document waarin de afspraken tussen u en het UWV zijn vastgelegd. Uw bezwaar of klacht tegen het UWV is daarmee opgelost.

Wanneer de uitkomst van de mediation is dat het UWV een eerdere beslissing moet herzien, dan krijgt u een nieuwe beslissing van het UWV. Ook indien er middels mediation geen oplossing is bereikt, dan kunt u er voor kiezen om toch een vaststellingsovereenkomst door de mediatior te laten opstellen.

De Mediator

De basis bij de mediation is dat een onafhankelijke mediator de gesprekken tussen u en het UWV begeleidt. De mediator organiseert en begeleidt de mediationgesprekken. Het komt wel eens voor dat de mediatior gesprekken voert met u en het UWV afzonderlijk. Het belangrijkste bij mediation is dat de mediator onpartijdig is en zelf geen standpunt inneemt. Uiteraard bekijkt de mediator wel of een oplossing voor het geschil met het UWV haalbaar is.

De mediator staat altijd geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierdoor is de mediator gebonden aan de regels van de MfN. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en dat een mediator neutraal en onafhankelijk moet werken. De mfn-mediator valt onder het tucht- en klachtrecht van de MfN.

Bent u niet tevreden over de mediator van het CMB. Het UWV wenst hoofdzakelijk te werken met mediators van het CMB. Het UWV betaalt de mediators van het CMB. Wenst u een andere mediator voor uw mediation met het UWV? Neem dan contact op met UWV bezwaarburo. De advocaten van UWV bezwaarburo zullen dan voor u bemiddelen bij het UWV voor een andere onafhankelijke mediator (niet van het CMB).

UWV bezwaarburo heeft goede ervaring met de mediators van www.mfn-mediator.com Deze mediators hebben vaak een achtergrond als GZ-psycholoog of coach en komen op basis van intermenselijke waarden tot een goede oplossing waar u en het UWV zich in kunnen vinden.

Als mediation niet werkt?

Wanneer u tijdens de mediation niet met het UWV tot een oplossing kan komen, dan wordt de mediationprocedure beëindigd. Uw UWV klacht- of bezwaarprocedure wordt dan weer voortgezet of opgestart. U krijgt dan te maken met een andere UWV- medewerker dan degene die bij uw UWVmediation betrokken was. De informatie uit de mediationprocedure mag namelijk alleen gebruikt worden als u en het UWV daarmee instemmen.

Hoe UWV mediation beginnen?

Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Neem dan contact met ons op en vertel of mail ons waarom u mediation voor uw probleem met het UWV wil. Een advocaat van UWV bezwaarburo zal na uw persoonlijk verhaal contact opnemen met uw UWV bezwaar en beroep contactpersoon.

Wij proberen dan voor u het UWV te overtuigen om uw probleem middels mediation op te lossen. U hoort dan van uw advocaat of het UWV openstaat voor mediation. Wij adviseren u altijd of uw UWVklacht of bezwaar geschikt is voor mediation, en bespreken dit met

Wanneer is mediation niet goed?

Mediation is niet altijd een goede keuze om tot een oplossing met het UWV te komen. Bijvoorbeeld:

 • als het UWV geen mediation wil;
 • als u uw eigen belangen niet goed kan behartigen. Bijvoorbeeld als u ten gevolge van een geestelijke of lichamelijke handicap niet aan de gesprekken kan deelnemen;
 • als u of het UWV liever een oordeel van de rechter wil;
 • als er strafrechtelijke aspecten zijn waardoor er een formele procedure gevolgd moet worden.

Wat zijn de kosten voor mediation?

Er zijn geen kosten voor mediation met het UWV wanneer het UWV instemt met mediation.

Checklist mediation

Aan de hand van onderstaande checklist kunt u inschatten of mediation geschikt voor u is.

 • Checklist
  Ja
  Nee
  Het voelt of het geschil met het UWV steeds
  verder escaleert en dat we er in onderling
  overleg niet meer gaan uitkomen.
   
   
  Ik wil geen (principiële)
  uitspraak van een rechter over mijn UWV probleem.
   
   
  De discussie met het UWV speelt al zeer lang.
   
   
  Ik wil graag een snelle en
  een efficiënte oplossing van mijn UWVgeschil.
   
   
  Ik zie wel mogelijkheden
  voor een redelijke oplossing met het UWV.
   
   
  Ik vind dat niet alle kanten
  van het verhaal voldoende besproken zijn.
   
   
  Ik wil graag een oplossing met het UWV
  waar ik zelf invloed op heb.
   
   
  Mediation kan mij hoge advocaat- en (proces)kosten besparen.
   
   
  Ik kan niet meer goed praten met het UWV.
   
   
  Ik wil graag een oplossing
  die ook mijn toekomstige
  situaties met het UWV bruikbaar is.
   
   
  Ik denk dat met mediation al mijn problemen met het UWV kunnen worden opgelost.
   
   
  In de toekomst heb ik nog vaak
  contact met het UWV
  en is een goede relatie met het UWV voor mij van belang.
   
   
  Er heeft nog niet eerder een
  bemiddelingspoging tussen mij en het UWV plaatsgevonden.
   
   
  Als u meer ‘ja’ dan ‘nee’ heeft ingevuld, dan is mediation met het UWV het proberen waard. Neemt u hiervoor contact op met UWV bezwaarburo om de UWV mediation voor u in gang te zetten.