Procedure tegen het UWV

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV en wilt u met een gespecialiseerde advocaat een bezwaar- of beroepsprocedure voeren tegen het UWV ?

De advocaten van UWV bezwaarburo helpen u tegen een vast all-in tarief.

U kunt er ook voor kiezen om zelf via het standaard bezwaarformulier op de website van het UWV (www.uwv.nl) een bezwaarschrift in te dienen tegen een beslissing van het UWV.

In het algemeen is dit niet verstandig omdat procederen tegen het UWV maatwerk is en een grote mate van ervaring en kennis van het sociaal zekerheidsrecht nodig is. De advocaten van UWV bezwaarburo hebben jarenlange proceservaring op dit gebied en kunnen u goed helpen.

Wanneer uw bezwaarschrift door het UWV ongegrond wordt verklaard, kunt u naar de rechtbank, sector bestuursrecht, voor het instellen van beroep.

Beroepsprocedure tegen het UWV

Indien u zelf een bezwaar heeft ingediend tegen een beslissing van het UWV en het UWV heeft daarop een beslissing op bezwaar in uw nadeel genomen, dan kunt u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Dit houdt in dat u de bestuursrechter vraagt om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van de beslissing op bezwaar van het UWV.

U kunt zelf (zonder advocaat) beroep tegen de beslissing op bezwaar van het UWV instellen door een beroepschrift (lees: een brief) in te dienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. In dit beroepschrift vermeldt u (1) uw naam en adres, (2) de datum van uw beroepschrift en (3) de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van het UWV.

U dient een kopie van de beslissing van het UWV waartegen u beroep instelt, mee te sturen. Schrijft u duidelijk op waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Het is mogelijk om in uw beroepschrift aan de rechter te vragen om het UWV te veroordelen in de proceskosten en om eventueel geleden schade te vergoeden.

En vergeet u niet om uw beroepschrift te ondertekenen. Tot slot, zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat u tijdig beroep heeft ingesteld, dit kan door het beroepschrift aangetekend of per fax te versturen aan de rechtbank.

Binnen welke termijn dient u beroep in te stellen?

Het UWV vermeldt op de laatste pagina van de beslissing op bezwaar van UWV binnen welke termijn u beroep bij de rechtbank kunt instellen. Deze termijn is zes weken en vangt aan op de dag dat UWV de beslissing aan u heeft verstuurd. Uw beroepschrift moet binnen deze termijn door de rechtbank zijn ontvangen. Wanneer u daarmee te laat bent, dan is de kans groot dat de rechter uw beroep niet behandelt.

De gang van zaken bij de beroepsprocedure

Zodra u uw beroepschrift heeft ingediend, stuurt de rechtbank u een ontvangstbevestiging en begint het vooronderzoek. De rechtbank vraagt hiervoor alle stukken bij UWV op die op uw zaak betrekking hebben. Het UWV krijgt daarna de gelegenheid in verweerschrift te reageren op uw beroepschrift.

De rechtbank stuurt u een kopie van alle stukken en van het verweerschrift van het UWV. U mag hier dan weer op reageren. Desgewenst kan het UWV daarna weer reageren op uw reactie. Na deze schriftelijke rondes van u en het UWV, onderzoekt de rechter de zaak.

Er wordt dan meestal een zitting door de rechtbank bepaald waarbij beide partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten toe te lichten. Het is niet verplicht voor u om de zitting bij te wonen, behalve wanneer u bent opgeroepen door de rechter.

De rechter doet enige weken na de zitting uitspraak. De hele beroepsprocedure bij de rechtbank duurt tussen de negen en de achttien maanden.

Kosten verbonden aan het instellen van beroep

Het instellen van beroep kost geld, ook indien u in persoon procedeert (zonder advocaat). U moet immers aan de rechtbank griffierecht betalen. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank. Deze nota moet u binnen vier weken betalen. Wanneer u niet betaalt of te laat betaalt, dan wordt uw beroep niet door de rechtbank in behandeling genomen.

Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Indien de rechtbank het UWV in het gelijk heeft gesteld, kunt u hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank. Dit dient u te doen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) te Utrecht.

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland. De Centrale Raad van Beroep geeft in hoger beroep een oordeel over geschillen op het gebied van sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

In hoger beroep kijkt de Centrale Raad van Beroep opnieuw naar uw zaak en wordt er een oordeel gegeven over de eerdere uitspraak van de rechtbank. De behandeling van uw zaak door de CRvB gebeurt meestal door drie raadsheren (rechters in hoger beroep) gezamenlijk.

Ook het UWV kan in hoger beroep gaan in uw zaak. Zodra het UWV hoger beroep in uw zaak instelt, dan krijgt u hierover schriftelijk bericht.

U kunt zelf hoger beroep instellen bij de CRvB

U heeft geen advocaat nodig om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank in uw procedure jegens het UWV.

U heeft na de uitspraak van de rechtbank zes weken de tijd om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank. Is de termijn van zes weken verstreken ? Dan kunt u – behoudens bijzondere omstandigheden – geen hoger beroep meer instellen bij de centrale raad van beroep.

Onderaan de uitspraak van de rechtbank staat het adres van de centrale raad van beroep vermeld. U kunt aan dit adres een brief sturen waarin u vermeld dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank en om welke redenen.

Eventueel kunt u in uw brief aan het CRvB vragen om een extra termijn om de redenen van uw hoger beroep aan te geven. Het instellen van hoger beroep bij de CRvB is niet kosteloos. Zodra u hoger beroep heeft ingesteld, ontvangt u een rekening voor het griffierecht. Dit griffierecht bedraagt in procedures tegen het UWV € 123,00 (2015).

Desgewenst kunt u een advocaat of een andere gemachtigde namens u hoger beroep laten instellen. Op de website van www.rechtspraak.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van de procedure bij de centrale raad van beroep.

De uitspraak van de centrale raad van beroep

De centrale raad van beroep is de hoogste rechter voor het sociale zekerheids- en ambtenarenrecht. Er is geen beroep mogelijk tegen het eindoordeel van de CRvB. Soms betekent de uitspraak van de centrale raad van beroep dat het UWV een nieuw besluit dient te nemen, waartegen weer opnieuw bezwaar en nadien beroep openstaat.

Procederen bij de bestuursrechter en bij de centrale raad van beroep is ingewikkeld en vergt uitgebreide kennis van het sociaal zekerheidsrecht. Het is dan ook niet raadzaam om deze procedures zelf zonder professionele rechtsbijstand te voeren.

Er staan voor u immers grote (financiële) belangen op het spel en de gevolgen van negatieve uitspraken voor u kunnen nog lang gevolgen hebben voor uw financiële positie.

De advocaten van UWV bezwaarburo doen niets anders dan procederen jegens het UWV bij de bestuursrechter en de centrale raad van beroep. Wij adviseren dan ook om u te laten bijstaan in procedures tegen het UWV door onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact met ons op